Administration

 

 

S.no Name of Employe Desigination mobile no
1. Mr. Shankar Jai Kishan Section Officer 9829960131
2. Dr.Mani Sharma Assistant Librain 9993166638
3. Mr. Santosh Kanojiya Assistant Librain 7804930869
4.
Smt. Namrata Mathur
UDC
9893813918
5.
Shri.Vam Deo Mishra
LDC
9407828960
6. Shri. Prem Shankar Ram MTS 9039789928
7. Shri Ramesh Adhikari MTS 9752123526
8. Shri Ajit Singh MTS 8962346997
9. Shri Basant Nayak MTS 9893176482