Contact Us

 

Rashtriya Sanskrit Sansthan

Deemed University, Bhopal Campus

Sanskrit Marg, Bagh Sewaniya

Bhopal, Pin. 462043

Phone : 0755-2418043 fax : 0755-2418003

E-Mail: rsks_bhopal@yahoo.com

website: rsksbhopal.ac.in